top of page

Arbeids-, kultur eller etableringsstipend Bergen kommune

Søknadsfrist 1. juni


Bergen kommunes arbeids-, kultur- og etableringsstipend skal gå til personer eller foretak med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Ordningen gjelder alle fagfelt. Tilskuddsordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere.

Bergen kommunes arbeidsstipend er i år på kr 231 500. I henhold til tiltak i kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027 er det øremerket ett stipend til kritikere og ett til komponister. Størrelsen på etablerings- og kulturstipendene kan variere, men ligger normalt på kr. 35 000 for etableringsstipend og kr. 40 000 for kulturstipend.

Målgruppe - hvem kan søke Enkeltkunstnere, kunstnergrupper, kulturarbeidere og kulturforetak kan søke etablerings- eller kulturstipend, mens arbeidsstipendene er forbeholdt skapende og utøvende kunstnere. Det skal normalt ikke gis stipend til personer i et utdanningsforløp. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Behandlingstid Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Vilkår for stipend Etableringsstipend: gjelder kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere virksomhet i Bergen. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper. Tilskudd kan bare tildeles en gang, men i særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til nyetablering.

Kulturstipend: åpne midler for kunstnere og kulturarbeidere etablert i Bergen som ønsker å videreutvikle seg. Midlene kan brukes til frikjøp av arbeidstid til utvikling av prosjekter, leie av atelier/studio, kompetanseutviklende formål, gjestekunstneropphold og andre faglige reiser, innkjøp av utstyr eller materiell, og kan søkes av både enkeltkunstnere og grupper. Stipendet kan tildeles flere ganger til samme søker, men som hovedregel må det gå minimum tre år mellom tildeling av etableringsstipend og kulturstipend, og mellom hver tildeling av kulturstipend til samme søker.

Arbeidsstipend: stipendet skal gå til skapende og utøvende kunstnere med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Størrelsen på stipendet samordnes med statlige ordninger, og er per i dag på 231 500 kroner. Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden om arbeidsstipend må gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet. Det er satt av midler til totalt seks arbeidsstipend, hvorav ett er øremerket en komponist, og ett er øremerket en kritiker. De øvrige fire arbeidsstipendene fordeles mellom kunstfeltene musikk, visuell kunst, litteratur, film, design, tverrestetisk, elektronisk kunst og andre kunstnergrupper. Det er mulig å søke flere stipendordninger parallelt, men det kan likevel bare tildeles én type stipend per søker per år. Det må sendes inn én søknad for hver stipendordning.

Arbeidsstipend er som vanlig unntatt denne praksisen og kan tildeles selv om søker har mottatt annet stipend i løpet av de tre siste årene. Det gjøres oppmerksom på at det for arbeidsstipend er obligatorisk å registrere seg med organisasjonsnummer. Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • faglige kvalifikasjoner og kompetanse

  • kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensial

  • egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer

  • gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Kontaktperson Rådgiver Steinar Sekkingstad, steinar.sekkingstad@bergen.kommune.no

Comments


bottom of page