HOVEDPRIORITERINGER I DENNE PERIODEN:


PROFESJONALISERING

SYNLIGGJØRING
CORNERTEATERET

detaljer 2 kopi.png
detaljer 3 kopi.png
 


Proscen skal jobbe for å profesjonalisere og styrke den frie scenekunsten på Vestlandet. Arbeidet skal rette seg mot både skapende, utøvende og produserende aktører. Som et scenekunstfaglig ressurssenter skal Proscen utføre kompetansehevende tiltak som gagner både kunstnere og produsenter, og som stimulerer til krysningspunkter dem i mellom. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst, og være forankret i en tett dialog med feltet om deres behov.

1. PROFESJONALISERING

TILTAK

 • Arrangere kurs og kompetansehevende tiltak for scenekunstnere og produsenter

 • Holde en fungerende og dynamisk nettside med tilgjengelige ressurser for medlemmene

 • Tilby individuell rådgivning, søknadsveiledning og formidling av produsenttjenester som kan bidra til økt utvikling, produksjon og visning av scenekunst

 • Identifisere, inspirere og tilrettelegge for samarbeid mellom kunstnere og produsenter.

 • Arbeide for langsiktige samarbeid mellom aktører i scenekunstfeltet og relaterte felt

Proscen skal der det er naturlig:

 • Være høringsinstans og talerør inn mot myndigheter og tilskuddsgivere

 • Delta i det offentlige ordskiftet omkring scenekunst

 • Søke samarbeid med andre organisasjoner som kan styrke medlemmenes interesser og vilkår.


Proscen skal jobbe for å synliggjøre egen og medlemmers virksomhet gjennom kommunikasjonsarbeid og samarbeid med relevante aktører. Proscen står i en særstilling i forhold til fagkompetanse om produsenten i det frie scenekunstfeltet – og denne kunnskapen skal anvendes og spres både lokalt og nasjonalt. Proscen skal bidra til å synliggjøre medlemmenes virksomhet og fremme vestnorsk scenekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

2. SYNLIGGJØRING

TILTAK

 • Bistå medlemmer med rådgivning og kompetanse for fremvisning og turnering av scenekunst

 • Drive aktiv formidling og lobbyvirksomhet på organisasjonen og medlemmenes vegne

 • Aktivt synliggjøre medlemmene gjennom en søkbar database på Proscens hjemmeside, og sørge for oppdatert og tilgjengelig informasjon om organisasjonens og medlemmenes virksomhet

 • Være synlig og interaktiv på sosiale medier

 • Søke samarbeid mellom Proscen og andre organisasjoner og institusjoner med relaterte interesser

 • Tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmer og aktører fra andre disipliner

3. CORNERTEATERET


Som medeier i Cornerteateret skal Proscen jobbe for å posisjonere huset som en vital arena for produksjon, visning og nettverksbygging for fri scenekunst.

TILTAK

 • Sikre at bruken av Cornerteaterets scener og fasiliteter samsvarer med medlemmenes behov og interesser, samtidig som man bidrar til en bærekraftig drift av huset

 • Påse at retningslinjene for leie av Cornerteateret ivaretar det frie scenekunstfeltets behov og interesser

 • Sørge for at medlemsvalgte representanter sitter i produksjonskomiteen som behandler søknader for leie av Cornerteateret

 • Ytterligere styrke Cornerteateret som en tverrfaglig møteplass og produksjonsarena • Ytterligere styrke og synliggjøre Cornerteateret som en profesjonell visningsarena.

 • Tilby leie av kontorplasser på Cornerteateret til Proscens medlemmer

 
 
 

Tiltakene i handlingsplanen vil gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som Proscen råder over, og i henhold til vedtatte budsjetter.