top of page

 Handlingsplan for 2021-2023

1. Intern kompetanseheving

2. Synliggjøring utad

3. Samarbeid med Cornerteateret

Proscen jobber stadig med å utvikle og forbedre seg. For å nå nye høyder har Proscen utarbeidet en handlingsplan som vil gagne organisasjonen og alle våre medlemmer.

02. sustain 1.jpg

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Med overordnet mål om å bedre betingelsene for den frie scenekunsten, skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Proscen er medeier i Teaterdrift Bergen AS som drifter Cornerteateret, og skal jobbe for at driften av huset samsvarer med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer. Fra 2020 gikk Proscen inn som medeier i Norway Fringe AS, og arbeider der for å øke festivalens aktualitet for vår medlemsmasse. I tillegg satses det på å utvikle Proscens mandat til å romme hele Vestland fylke.

Intern kompetanse-hevning

Proscens mål er å profesjonalisere og styrke den frie scenekunsten over hele Vestland fylke. Proscens arbeide skal rette seg mot skapende, utøvende og produserende aktører. Medlemmer av Proscen skal ha tilgang på ulike ressurser som øker fagligheten i feltet samt tilrettelegger for god gjennomførelse av deres arbeid. Proscen skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst, samt skape et forankringspunkt for feltets aktører. Dette gjøres i en tett dialog med feltet om deres behov.

Tiltak 2021-2023

 • Arrangere kurs og kompetansehevende tiltak for scenekunstnere og produsenter.

 • Holde en oppdatert nettside med oversikt over medlemmer samt medlemsfordeler. Nettsiden skal etterstrebe å være en ressurs for medlemsmassen.

 • Tilby individuell rådgivning, søknadsveiledning og formidling av produsenttjenester og aktuelle ressurspersoner som kan bidra til økt utvikling, produksjon og visning av scenekunst.

 • Identifisere, inspirere og tilrettelegge for samarbeid mellom kunstnere, produsenter og visningsarenaer over hele fylket.

 • Opprettholde prosjekter som styrker medlemmers kompetanse og bruk av Cornerteateret (eksempelvis ProProdusenten og Verkstedsordningen).

 • Etterstrebe en praktikantordning innad i Proscen.

 • Skape uformelle møterom for medlemmene med mål om nettverksbygging og økt trivsel i feltet.

 • Jobbe for økt synlighet av Proscens tjenester for feltet i hele Vestland fylke.

Synliggjøre utad

Proscen skal jobbe for å synliggjøre medlemmers virksomhet gjennom kommunikasjonsarbeid og

samarbeid med relevante aktører. Proscen står i en særstilling i forhold til fagkompetanse om

produksjonsarbeid i det frie scenekunstfeltet - og denne kunnskapen skal anvendes og spres både

lokalt og nasjonalt. Proscen skal bidra til å synliggjøre medlemmenes virksomhet og fremme vestnorsk

 

scenekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Proscen skal også søke samarbeid med andre

organisasjoner som kan styrke medlemmenes interesser og vilkår.

Tiltak 2021-2023:

 • Være et talerør inn mot myndigheter og tilskuddsgivere der det er naturlig og/eller nødvendig.

 • Delta i det offentlige ordskiftet i saker som angår medlemmer og/eller Cornerteatret, samt fungere som en høringsinstans.

 • Opprettholde SLIPP som en arena for å presentere kunstnere og prosjekter.

 • Bistå medlemmer med rådgivning og kompetanse for fremvisning og turnering av scenekunst.

 • Drive aktiv formidling og lobbyvirksomhet på organisasjonen og medlemmenes vegne.

 • Se på mulighetene for å gjøre nettsiden til en synliggjøringsarena for medlemmers prosjekter.

 • Søke langsiktige samarbeid mellom Proscen og andre organisasjoner og institusjoner med relaterte interesser nasjonalt.

 • Tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmer og aktører fra andre disipliner i relaterte felt i Vestland.

Samarbeid med Cornerteateret

Som medeier i Cornerteateret skal Proscen jobbe for å posisjonere huset som en vital arena for

produksjon, visning og nettverksbygging for fri scenekunst, samt tilrettelegge for medlemmene våre sine

muligheter til å bruke husets ressurser.

Tiltak 2021-2023

 • -Sikre at bruken av Cornerteaterets scener og fasiliteter samsvarer med medlemmenes behov og interesser, samtidig som man bidrar til en bærekraftig drift av huset.

 • Tilby leie av kontorplasser på Cornerteateret til Proscens medlemmer.

 • Arbeide målrettet mot å få lydisolert de ulike salene og prøvelokalene på Cornerteatret med hensikt om å øke produktiviteten på, og bruken av huset.

 • Påse at retningslinjene for leie av Cornerteateret ivaretar det frie scenekunstfeltets behov og interesser samt sikre sammen med Teaterdrift Bergen AS at booking på Cornerteateret skjer på en ryddig og rettferdig måte.

 • Ytterligere styrke Cornerteateret som en tverrfaglig møteplass og produksjonsarena.

 • Ytterligere styrke og synliggjøre Cornerteateret som en profesjonell visningsarena.

 • Bistå Norway Fringe i en planlegging og gjennomføring av festivalen som er i tråd med Proscens medlemmers behov og ønsker.

bottom of page